Home

Reach rendelet

CLP: 1272/2008/EK rendelet anyagok és keverékek

A REACH-rendelet célja, hogy javítsa az emberi egészségnek és a környezetnek a vegyi anyagok által jelentett kockázattal szembeni védelmét A REACH-rendelet a bizonyítás terhét a vállalatokra helyezi. A rendeletnek való megfelelés érdekében a vállalatoknak meg kell határozniuk az általuk gyártott és az EU-ban forgalmazott anyagokhoz kapcsolódó kockázatokat, és kezelniük kell azokat. Be kell mutatniuk az ECHA-nak az anyag biztonságos felhasználásának módját. A REACH rendelet létrehozta az Európai Vegyianyag-ügynökséget, valamint rendelkezett az 1999/45/EK irányelv módosításáról, a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

A REACH - 1907/2006/EK - rendelet elsődleges célja, hogy - a meglévő és az új anyagokat fokozatosan azonos, átfogó, de igen szigorú szabályok alá vonva biztosítsa az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmét, a fenntartható fejlődést, a versenyképesség és innováció fenntartása, javítása mellett. Az új. REACH — a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet A gyártóknak és a szállítóknak az egész szállítói láncban biztosítani kell a vegyi anyagok által jelentett kockázatokkal és az e kockázatok kezelésével kapcsolatos információk átadását A REACH-szabályozás a gyakorlatban. A REACH-rendelet új szabályokat vezetett be a vegyi anyagok forgalomba hozatalára vonatkozóan. Ezek a szabályok az önmagukban, keverék részeként, illetve termék összetevőjeként forgalomba hozni kívánt anyagokat egyaránt lefedik a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezésérő

b) a Bizottság 340/2008/EK rendelete (2008. április 16.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Vegyianyag-ügynökség részére fizetendő díjakról 1. § * E rendelet célja, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv,. a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv,

A rendelet 1. cikke határozza meg a REACH céljait és hatályát: (1) E rendelet célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének - beleértve az anyagokkal kapcsolatos veszélyek felmérésénél az alternatív vizsgálati módszerek elősegítését is -, valamint az anyagok belső piaci szabad forgalmának. A REACH rendelet legújabb módosításait keresse a kémiai biztonság jogszabályai menüpont alatt. Ingyenes online tanácsadás. Amennyiben nem találta meg az Ön számára fontos információkat weboldalunkon, akkor tegye fel a REACH előírásaival kapcsolatos kérdéseit közvetlenül a szakértőnknek Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztéseEFOP-1.8..-VEKOP-17-2017-00001; Komplex népegészségügyi szűrésekEFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001; A koragyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztéseEFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001; Elektronikus egészségügyi szolgáltatások komplex fejlesztéseEFOP-1.9.6-16-2017-00001; Az egészségügyi ellátási rendszer.

Útmutatók - REACH-rendelet - ECH

 1. den tagállamnak ki kell jelölnie azt az illetékes hatóságot, amely felelős a rendeletben rá ruházott feladatok végrehajtásáért. A magyar REACH kompetens hatósági feladatok elvégzésére a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a 46/2004 (IV. 29.
 2. tennie. Emiatt a CLP-vel összefüggésben lévő vonatkozó REACH kötelezettségeket kiemelten jelöljük ebben a kiadványban. Hivatkozunk továbbá azokra a REACH-hez kapcsolódó iránymutatásokat tartalmazó dokumentumokra, amelyek segítséget nyújthatnak a CLP-rendelet alkalmazásakor
 3. t 150 magyar és külföldi cégnek segítettem a REACH és CLP rendelet megértésében, vala
 4. REACH 2018: A társregisztrálók megkeresése [152 KB] Ugyanazon anyagot gyártó vagy importáló vállalatoknak együtt kell működni a regisztrálásuk előkészítése érdekében. Ezt a kötelezettséget a REACH-rendelet írja elő
 5. t egy anyag a jelöltek listájából súlyrészesedése 0,1 tömegszászalék.

REACh-rendelet Vállalati kultúránk fontos része, hogy minden jogi kötelezettségünknek eleget tegyünk. Éppen ezért minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk az Európai Unió ezen rendeletével járó elvárásoknak REACH tudnivalók (REACH → European Regulation concerning the Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of CHemicalson)A 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet, 2007. június elsején lépett hatályba átveszi a REACH szabályozás XI. címét (besorolás és címkézés) meghatározza az átmeneti periódust, amelyben a régi és a jelenlegi szabályozás is érvényben van; amennyire csak lehetséges a GHS terminológiát használja, amellett hogy a REACH terminológia elveit is megtartja pl. keverék, készítmény helyett A REACH-RENDELET. A Kia Motors Europe elkötelezett marad az iránt, hogy a fenntarthatóság megjelenjen minden tevékenységében és megőrizze kiválóságát az egészségügyi és környezeti kérdésekről való gondoskodás terén. Elkötelezettségünk egyik megnyilvánulási formája azon eltökéltségünk, hogy elősegítsük minden. Tájékoztató a biztonsági adatlapoknak az (EU) 2015/830 rendelet és annak helyesbítésének alkalmazásával történő összeállításáról 2015. június 1-jét követően a biztonsági adatlapok első alkalommal történő összeállítása során már az 1907/2006/EK (REACH) rendelet II. mellékletét módosító (EU) 2015/830 rendelet szerint

Video: A REACH-rendelet megértése - ECH

REACH rendelet. Hibás link jelzése Link megosztása Értékelés. Jogszabály gyűjtemény. Hibás link jelzése Link megosztása Értékelés. Meghatározás. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló Európai Uniós rendelettel (REACH) kapcsolatos információk egy helyen a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének a bisz (pentabróm-fenil)éter tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. február 9-i (EU) 2017/227 bizottsági rendelethe A REACH-rendelet már most is mintául szolgál más országok számára a vegyi anyagok szabályozása terén, és a további fejlesztések lehetővé fogják tenni számunkra, hogy még jobban védjük a polgárok egészségét és a környezetet. A REACH-rendelet konkrét eredményeket hoz az európai emberek számára: 1

reach Az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényes, 2007. június 1-jén hatályba lépett REACH rendelet célja, hogy módosítsa, ezáltal korszerűsítse a vegyi anyagokra vonatkozó korábbi európai uniós jogi kereteket A REACH rendelet értelmében minden, az Európai Unióban minimum 1 t/év mennyiségben gyártott, vagy oda importált anyagot regisztráltatni kell. Az ún. bevezetett anyagokra halasztott regisztráció vonatkozik, amennyiben előregisztráltatjuk őket. Az előregisztráció ingyenes és csak minimális információt igényel (a vállalat. REACH területért felelős munkatársaink 2008 végén fel fogják venni vevőpartnereinkkel a kapcsolatot annak érdekében, hogy minél többet megtudjunk az általunk gyártott és/vagy forgalmazott termékek felhasználási módjáról és a környezetbe jutási lehetőségekről REACH-rendelet Az Országos Kémiai Biztonsági Intézet REACH Nemzeti Információs Szolgálatának honlapján hasznos információkat, dokumentumokat és segédanyagokat talál az Európai Unió új, vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályával, a REACH-rendelettel és annak végrehajtásával kapcsolatban A REACH a vegyi anyagok regisztrálásának, értékelésének, engedélyezésének és korlátozásának az angol nyelvű kezdőbetűiből tevődik össze. 2007-ben került hatályba az európai vegyianyag-rendelet, azzal a céllal, hogy minden vegyi anyagot nyilvántartásba vegyen, kiértékeljen és engedélyezzen

A REACH rendelet a 2008 és 2018 közötti időszakot öleli fel, amely alatt Helsinkiben felállítják az Európai Vegyi Hivatalt és harmincezer vegyi anyagot regisztrálnak majd, amelyeknek majd felét új teszteknek is alávetik 1 BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Verzió: 1.0 Felülvizsgálat dátuma: Készítés dátuma: SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa: Kereskedelmi név: További megnevezés: Termékkód: - Kiszerelés: Keverék Cyklo Star Karbon CykloStar Original Extra Karbon. 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Verzió: 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 2017. 05. 12. Készítés dátuma: 2015. 06. 01. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa: Keveré XYPEX® BETONJAVÍTÓ ANYAGOK Biztonsági Adatlap Nyomtatás dátuma: 2017.04.07. HU (Magyar) 1/15oldal BIZTONSÁGI ADATLAP 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerin a reach rendelet ÉrtelmÉben alkalmazandÓ fizikai-kÉmiai vizsgÁlati mÓdszerek A BIZOTTSÁG 440/2008/EK RENDELETE (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet

REACH-rendelet formaldehidre vonatkozó szigorúbb határértékeiről, valamint annak falemeziparban való helyettesítéséről Noi, Ambiente, Salute Via Vanoni 36, 46019 Viadana (MN) Italia Petition is directed to Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments 104 Supporters 104 in. BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 453/2010 EU rendelettel módosított 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapjá REACH regisztrációs szám Ez az anyag nem rendelkezik regisztrációs számmal, mert az anyag, illetv e annak alkalmazása az 1907/2006/EK sz. REACH rendelet 2. cikke szerint a regisztráció alól mentesül, az éves tonnatartalom alapján regisztráció nem szükséges, illetve a regisztráció későbbi határidővel várható

REACH - Wikipédi

REACH - A vegyi anyagokra vonatkozó európai rendelet Tisztelt Ügyfelünk! A környezetvédelem kiemelt hangsúlyt kap a vállalati politikánkban és a mindennapi munkánk során rendelet Európai rendeletek Tanácsi és/vagy parlamenti rendeletek REACH = Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals 1907/2006/EK CLP = Classification, Labeling and Packaging 1272/2008/EK Bizottsági rendeletek REACH II. melléklet módosítása: biztonsági adatla

A REACH rendelet (2013.04.21.), tájékoztató jellegű, egységes szerkezetbe foglalt szövege (magyar nyelven) Legfrissebb hírek Európai Bizottság: vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégi A REACH-rendelet már most is mintául szolgál más országok számára a vegyi anyagok szabályozása terén, és a további fejlesztések lehetővé fogják tenni számunkra, hogy még jobban védjük a polgárok egészségét és a környezetet. A REACH-rendelet konkrét eredményeket hoz az európai emberek számára A REACH teszt feladata, hogy segítsen beazonosítani, hogy egy vállalkozás érintett-e a REACH rendeletben. Ennek a tesztnek az Országos Közegészségügyi Központ a REACH rendelet szerinti, alapvető szerepek beazonosítására szolgáló kérdőív nevet adta.Aktualitását az adja, hogy két határidő is közeleg: 2017. május 31. és 2018. május 31 d) 28 a forgalmazó által a REACH rendelet 31. cikkének megfelelően biztosított Biztonsági Adatlap tartalmát, továbbá a beszállítótól származó minden, a veszélyes anyaggal kapcsolatos és a munkavégzés szempontjából lényeges adatot megismerjék. (2) A munkavállaló és képviselői számár

REACH - Vegyianya

A REACH az Európai Unió rendelete, amelynek célja a vegyi anyagok regisztrációja, értékelése, engedélyezése és korlátozása. A rendelet 2007 június 1-jén lépett életbe és számos európai irányelvet és rendeletet váltott fel egyetlen rendszerrel. A REACH célja többek között A vállalatok REACH-rendelet szerinti regisztrálásának átláthatónak kell lennie, és abban világosan jelezni kell, hogy hogyan oldották meg a nanoformák biztonságát, ideértve, hogy milyen intézkedésekre van szükség a potenciális kockázat megfelelő ellenőrzéséhez A REACH szabályozás a vegyipari késztermékek (pl.: festékek) alap összetevőire, alapanyagaira vonatkozik. A szabályozás már nem a késztermék környezeti hatásaival foglalkozik mint a VOC, hanem ezt már alapanyag szinten vizsgálja. A REACH rendelet 2007.06.01-el lép hatályba.. a REACH-rendelet bizonyos információk közlésére vonatkozó kötelezettségeket ír elő az Európai Vegyianyag-ügynökséggel (a továbbiakban: ECHA), valamint az árucikk átvevőivel és fogyasztóival szemben. Az alábbi táblázat 201 REACH SVHC-t tartalmaz, a frissítést az ECHA végezt Összhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel módosított 1907/2006/EK Rendelet (REACH) II. Mellékletével Oldal:2/36 Változat: 1.0 Kiadási időpont/Felülvizsgálat ideje: 27.07.2020 Az előző kiadá

REACH — a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről

d) 25 a forgalmazó által a REACH rendelet 31. cikkének megfelelően biztosított Biztonsági Adatlap tartalmát, továbbá a beszállítótól származó minden, a veszélyes anyaggal kapcsolatos és a munkavégzés szempontjából lényeges adatot megismerjék. (2) A munkavállaló és képviselői számár A CLP rendelet 40.cikke alapján a C&L jegyzékbe be kell jelenteni: A regisztrálandó anyagot Azt az anyagot, amelyet veszélyesként osztályoztak és amelyet önmagában vagy meghatározott koncentráció felett keverékben forgalomba hoznak Online bejelentés, díjmentes, reach-it.echa.europa.e

A konferencia előadásai letölthetőek az EBK - Egészségvédelem /Kémiai biztonság (REACH/CLP) menüpontról. Deloitte felmérés A Magyar Nemzeti Bank megbízásából felmérést végez a Deloitte Zrt. az Európai Unió Fenntartható Finanszírozáshoz tartozó EU taxonómia szabályai kapcsán a hazai vállalatok körében A REACH-rendelet biztonsági adatlapokra vonatkozó eredeti követelményei további átdolgozásra kerültek a globálisan harmonizált rendszer (GHS) biztonsági adatlapjaira vonatkozó szabályok, valamint a GHS egyéb, az 1272/2008/EK rendelet (CLP) által, a REACH-rendelet II. mellékletének aktualizálásán keresztül bevezetett. ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY. az eljárási szabályzat 112. cikkének (2) és (3) bekezdésével és (4) bekezdésének c) pontjával összhangban benyújtva. a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének az ólom és az ólomvegyületek. Ehhez a REACH fogalmai használhatók (különben is ezen alapulnak a biocid rendelet fogalmai is) a következő megfeleltetéssel: anyag ↔ hatóanyag, bevezetett anyagok ↔létező hatóanyagok, azzal az eltéréssel, hogy a REACH-ben a bevezetett anyagokat csak a regisztrációs határidőig lehet szabadon forgalmazni A REACH (EC) 1907/2006) szabályzat II melléklete és az 1272/2008/EK rendelet szerint Nem javasolt felhasználások: A kémiai biztonsági jelentés nem tartalmaz nem javasolt felhasználást, de a felhasználás során különleges figyelmet kell fordítani az Expozíciós forgatókönyv-ben lev ő biztonsági el őíráso

Vegyi anyagok regisztrálása az EU-ban (REACH-rendelet

EUR-Lex - 02006R1907-20150925 - EN - EUR-Le

 1. megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával Print date 01/10/2019 HU - hu 2/9 CA 2966 Veszélyes alkotóelemek : (4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY) ACETIC ACID, DIMETHYLAMINE SALT Figyelmeztető mondatok (CLP) : H302 - Lenyelve ártalmas. H318 - Súlyos szemkárosodást okoz
 2. t az irányelv kapcsán felmerülő REACH (vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről.
 3. megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) megfelelo 453/2010/EU rendelet Anyagsz.:4887ALKO Nyomtatás dátuma:29.03.2012 változat:1.0 ALKO Hydrauliköl HLP 46 Feldolgozva: 29.07.2011 46138 HU Kiadás dátuma: 29.07.2011 oldal:2 / 6 Besorolás az EGK 67/548-as illetve az EG 1999/45-ös irányelve alapján EK szám: CAS-szám: EU-szám.
 4. K. mivel a REACH-rendelet 62. cikke (4) bekezdésének d) pontja előírja a kérelmező számára, hogy az I. mellékletnek megfelelően kémiai biztonsági jelentést nyújtson be; L. mivel jelen esetben a RAC véleménye jelentős hiányosságokat tárt fel a kérelmező által szolgáltatott információk tekintetében [14]
 5. 1907/2006 EK rendelet (REACH) és a 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint, és a EK rendelet 453/2010 Kiadás dátum: 06/2014 Felülvizsgálat dátuma: 10/2015 Kereskedelmi név: Invifens 3/5 Az alkalmatlan oltóanyag : Egy erős vízsugárral 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélye
 6. 1907/2006 (REACH) rendelet II.sz.melléklete és a 1272/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP: Bio gránátalma magolaj frissítve 2017.12.02.Naturpolc Kft Tűz- és robbanásveszély: na. 5.1. oltóanyag por és hab 5.2. az anyag vagy keverék jellegéből adódó speciális veszél
 7. az (EK) 1907/2006 (REACH) rendelet szerint Felülvizsgálat dátum: 2020-12-09 Az előző verzió dátuma: 2018-12-17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: A termék kereskedelmi neve: Kalama* C-10T Aldehyde FCC Vállalati termékszám: C10ATW REACH regisztrációs szám: 01.

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és ..

rendelet szerint Benzin (Fő alkotórész ) ((CAS-szám) 86290-81-5 EK-szám) 289-220-8 (Index-szám) 649 -378 00 4 (REACH sz) 01 -2119471335 39 <= 85 Flam. Liq. 1, H224 Skin Irrit. 2, H315 Muta. 1B, H340 Carc. 1B, H350 Repr. 2, H361 STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 terc-butil-metil-éter (Adalék) 60 A biztonsági adatlap tartalmi és formai követelményeit egyaránt a REACH rendelet, pontosabban a 31. cikk (6) bekezdése, és - részletesebben - II. melléklete határozza meg. A II. mellékletet a 453/2010/EU rendelet módosította, az itt előírt követelmények azonba A REACH-rendelet hosszú távon 100 milliárd euró becsült értékű egészségügyi és környezetvédelmi előnyökkel jár. A vegyi anyagok életünk minden területén jelen vannak. A REACH-rendelet által irányított átfogó megközelítéssel az EU célja, hogy az emberi egészség és a környezet számára a lehető legmagasabb szint

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű ..

 1. REACH regisztrációs szám Ez a termék egy készítmény. REACH regisztrációs szám ld. a 3. fejezetben. 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása A 1907/2006 számú EK rendelet szerint Katalógusszám 10044
 2. ősül a REACH rendelet szerinti PBT, illetve vPvB készítménynek. 12.6. Egyéb káros hatások Ne engedje közvetlenül felszíni vizekbe, csatornahálózatba, talajvízbe jutni. 13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 13.1. Hulladékkezelési módszerek Nemzeti szabályozás : 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 98.
 3. 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Kiadás száma: 9.0 Felülvizsgálat dátuma: 2015. 08. 10. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa: Keverék Kereskedelmi név: Vally Szőnyegtisztító 2 in 1 Termékkód: - 1.2
 4. A Wavin teljes mértékben megfelel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) szóló európai uniós rendelet előírásainak, amelynek célja az EU-ban működő vegyipar versenyképességének javítása, az emberi egészség és a környezet védelme mellett
 5. Az anyagok értékelése a REACH-rendelet alapján TIPPEK REGISZTRÁLÓKNAK ÉS TOVÁBBFELHASZNÁLÓKNAK ECHA-12-L-10-HU Tippek regisztrálóknak és továbbfelhasználóknak 1. LÉPÉS: ELLENŐRIZZE, HOGY ANYAGA SZEREPEL-E AZ AKTUALIZÁLT CORAP-BAN A CoRAP egy három évre kiterjedő gördülő cselekvési terv
 6. TIKKURILA KFT. 1907/2006/EK (REACH) MAGASFÉNY Ő ZOMÁNCFESTÉK 2/6 R 51/53 Mérgez ı a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat R 66 Ismételt expozíció a b ır kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja A keverék biztonságos használatára utaló S mondatok: S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhe
 7. A keverék az 1907/2006/EK REACH rendelet XIII. Mellékletének megfelelően nem elégíti ki sem a keverékek PBT, sem vPvB kritériumait. 3. SZAKASZ:ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK 3.2.Keverékek Összetétel: Azonosítás 1272/2008/EK Megjegyzés % CAS: 78-70-6 EK: 201-134-4 LINALOO

Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladékfeldolgozók a jövőt. Rendezvényeink A keverék az 1907/2006/EK REACH rendelet XIII. Mellékletének megfelelően nem elégíti ki sem a keverékek PBT, sem vPvB kritériumait. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK RENDELET - REACH) BALEV CORPORATION EOOD AREON MAO BUBBLE GUM MAO 3.2. verzió (2017.02.22.) - Oldal: 2/ A REACH rendelet értelmében azokat a termékeket, amelyek maguk is a REACH hatálya alá tartozó anyagok vagy keverékek, és az anyagok azon konkrét alcsoportjaiba tartoznak,2 amelyek - a REACH rendelet 31. cikkében meghatározottak szerint - valószínűle A REACH-rendelet minden vegyi anyagra alkalmazandó: nem csupán az ipari folyamatokban felhasználtakra, hanem a mindennapi életünk során, így például a tisztítószerekben és a festékekben, valamint az árucikkekben felhasznált anyagokra is. Mint ilyen, a rendelet Európa-szerte számos vállalat termékére hatással van

IP/11/620. Brüsszel, 2011. május 20. Vegyi anyagok (REACH-rendelet): Uniós tilalom a kadmiumtartalmú ékszerekre, forrasztópálcákra és műanyagokra 2011 decemberétől az ékszerek, a műanyagok és a forrasztópálcák nem tartalmazhatnak kadmiumot az Európai Unióba n. Kimutatták, hogy különböző ékszerekben, különösen importált ékszerutánzatokban nagy mennyiségben van. Biztonsági adatlap az (EK) 1907/2006 sz. (REACH) rendelet szerint Nyomtatva: 07.03.2011 Átdolgozva: 18.10.2010 Klar szenzitív mosogatószer SF00275 2/6 oldal CAS-Nr. EG-Nr megnevezés [%] besorolás 110615-47-9 200-578 alkil-poliglükozid C10-16 5 - 15 Xi R38, 4164-17-5-6 etanol 96TK 1 térf. % MEK < 5 F R11 68-585-47-7 271-557-7 zsíralkoholszulfát C12-14, nátriumsó 5 - 15 Xi R38,4 1907/2006 EK rendelet (REACH) és az 1272/2008 EK rendelet (CLP) szerint Verzió: 2.0 Felülvizsgálat dátuma: 2016. 10. 26. Készítés dátuma: 2015. 07. 03. 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító A termék típusa: Keverék. megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával Print date 23/10/2019 HU - hu 2/9 CA 2526 Figyelmeztető mondatok (CLP) : H302 - Lenyelve ártalmas. H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki. H319 - Súlyos szemirritációt okoz A REACH-rendelet alapján a nanoformájú anyagokra is vonatkozik a regisztrálás és a biztonságos felhasználás bizonyításának a gyártókat és importőröket terhelő kötelezettsége. Másrészről csak néhány uniós rendelet határoz meg kifejezett jogi előírást a nanoanyagokra vonatkozóan; ilyen például a kozmetikai.

GHS-expert - professzionális REACH, GHS és BIOCID tanácsadás

REACH tudástár - iránytű a REACH rendelet értelmezéséhe

A CLP rendelet - gov

REACH - gov.h

A REACH rendelet el ıregisztrációs határidejének lejárta kapcsán az alábbi tájékoztatást adjuk Önöknek. Társaságunk az általa felhasznált anyagok/készítmények tekintetében, a REACH rendelet értelmében nem min ısül sem EU-n belüli gyártónak, sem EU-n kívüli gyártás esetében ezek import ırének 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint AQUAPROOF STANDARD Készült: 2016.01.29. Változat szám: 1/Hu Oldal: 3 / 8 Belégzés esetén: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, ruházatát meglazítani és kényelmes testhelyzetbe - tudatvesztés esetén stabil oldalfekv megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) megfelelo 453/2010/EU rendelet Anyagsz.:4830M Nyomtatás dátuma:14.05.2012 változat:1.1 MAKITA ZWEITAKTOEL S 50:1 Feldolgozva: 17.10.2011 999 HU Kiadás dátuma: 17.10.2011 oldal:3 / 6 elvégezni. Oldószereket nem használni. 6.4.Hivatkozás más szakaszokr

professzionális REACH, GHS és BIOCID - GHS-exper

Az Európai Unió a REACH-rendelettel egy egységes rendszert hozott létre a vegyi anyagok regisztrálására (Registration), értékelésére (Evaluation), engedélyezésére (Authorisation) és korlátozására (Restriction) - rövidítve: REACH. A rendelet célja, hogy magas fokon biztosítsa az emberi egészség. REACH CAS-Nr. megnevezés RECH regisztrációs szám 85586-07-8 zsíralkoholszulfát C12-14, nátriumsó 01-2119489463-28-0007 Kiegészítő információk Az itt megnevezett veszélyutasítások teljes leírását a 16-os pontban találják Az összetevők megjelölése a 648/2004 számú, VII. függelék (EK) rendelet szerin REACH rendelet 2. cikke alapján az anyag regisztráció alól mentes. Az anyag nem veszélyes, mert a 1272/2008/EK rendelet szerint nem sorolható be a 1907/2006/EK,67/548/EGK, vagy az 1999/45/EK irányelvek szerint veszélyes anyagként az anyag a rendelet XIII. melléklete szerinti kritériumok alapján nem perzisztens, nem biokummulatív é BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint FRESH BREEZE, AUTOMATA LÉGFRISSÍTŐ UTÁNTÖLTŐ 250 ml Készült: 2014-12-17. Változat szám: 1/Hu Oldal: 1 / 9 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító:. REACH - 1907/2006/EK rendelet alapján Verziószám:3. 3. oldal 5.2 Az anyagokból vagy keverékekb l származó különleges veszélyek T z esetén mérgez gáz és füst szabadulhat fel. 5.3 T zoltóknak szóló javasla

Törvényi keretfeltételek

Antsz - Reach

BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2006 számú EK rendelet szerint Felülvizsgálat dátuma 07.09.2018 Verzió 1.1 A katalógus rendelési számaihoz tartozó biztonsági adatlapok a www.merckgroup.com címen is elérhet ek Rendelet. Ellenőrzött tartalom - Neked! Bemutatás. A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló Európai Uniós rendelettel (REACH) kapcsolatos információk egy helye a) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67. Vonatkozó jogszabályok: A biztonsági adatlap megfelel a 1272/2008 EK rendelet (CLP), a 1907/2006 EK rendelet (REACH) az 1999/45 EK irányelv, a 67/548 EGK irányelv, a 2000. évi XXV. törvény és Biztonsági adatlap az (EK) 1907/2006 sz. (REACH) rendelet szerint Nyomtatva: 2017.06.14 Átdolgozva: 2017.06.14 1.1 verzió AlmaWin mosogatógép tablett

REACH rendelet Blu

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: MOL Spinol 15 adalékolt orsóolaj Változat: 5 Felülvizsgálat: 2018. 01. 31. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13 1907/2006 (EK) REACH rendelet 2. cikke szerint mentesül a regisztráció alól, az éves tonnatartalom alapján nincs szükség regisztrációra, illetve a regisztráció kés őbbi határid ővel várható. További utasítások: A H és EUH mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

Vegyi anyag forgalmazása szakmai felhasználó részére – HGYSZSzigorúbb, mint a gyakorlat: minőség-ellenőrzésiMagyar Kártevőirtók Országos SzövetségeFelelősségteljes beszerzés | Dyson
 • Vizelet ph.
 • Vérfagyasztó horror filmek.
 • Éjszakai dialízis.
 • Kézműves sör blog.
 • Yu gi oh kártya fordító.
 • Zárszaküzlet 18. kerület.
 • Reformáció genfi emlékműve.
 • Kagyló elkészítése.
 • Haynau halála.
 • Szülészetek összehasonlítása.
 • Agave könyvkiadó.
 • Gázkonvektor hatásfok.
 • Gangster Paradise Movie.
 • Kárpát medence növényvilága.
 • Körmart oszlop.
 • Érzékszervek pdf.
 • Dr house titkok.
 • Cézár saláta öntet street kitchen.
 • Honnan tudom melyik a főfal.
 • V208 as kompresszoros vízadagoló.
 • Emberszabású majmok alacsonyabb rendszertani kategória.
 • Orr bőrének elváltozásai.
 • Anubis travel menetrend.
 • Berkley cherrywood.
 • Nemzetgazdasági miniszter 2020.
 • Minner instant.
 • Vatera lőfegyver.
 • Kalászos növények felsorolása.
 • Kf 04 kapálógép üzemanyagtartály.
 • 3d film otthon.
 • Fotós tanfolyam zalaegerszeg.
 • Document file format.
 • Új személyi igazolvány ujjlenyomat.
 • Helyi bérlet.
 • Easy home páramentesítő.
 • Rövidfilm forgatókönyv.
 • Univerzális kártyaolvasó.
 • Pannon szarvasgomba kft.
 • Vendégváró húsételek képekkel.
 • Gomba a fák törzsén.
 • Dance evolution.